điểm mềm
industry

ĐIỂM MỀM

Nhiệt độ mà tại đó trạng thái vật lý của chất kết dính có sự thay đổi trở nên mềm

Liên hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


Đã thông báo công thương
0934589554
viVietnamese