điểm mềm

ĐIỂM MỀM

Điểm mềm keo nhiệt - Softening point

Keo nhiệt có thành phần chính là các loại nhựa nhiệt dẻo, do đó chúng thể hiện rất rõ ràng các trạng thái vật lý của một polymer nhiệt dẻo. Một trong các thông số đó, được sử dụng để kiểm soát được sự tương đồng giữa các lô sản xuất, đó là điểm mềm của keo nhiệt (softening point).

Ta có thể hiểu điểm mềm của keo nhiệt là nhiệt độ mà tại đó trạng thái vật lý của chất kết dính có sự thay đổi, chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái có dòng chảy. Tuy nhiên, có rất nhiều sự nhầm lẫn rằng, điểm mềm chính là đặc trưng cho tính kháng nhiệt của keo. Thực chất đây là một thông số để kiểm soát sự đồng đều trong quá trình sản xuất giống như việc kiểm soát độ nhớt của keo vậy.

Để đo điểm mềm người ta sử dụng thiết bị Ring&Ball, thiết bị này hoạt động như một bộ phận gia nhiệt trực tiếp, quá trình gia nhiệt có sự kiểm soát, thiết bị ghi nhận nhiệt độ tại thời điểm mà viên bi chạm đáy.

Liên hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


Đã thông báo công thương
Call Now Button